دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
جستجو :
 اساتید2
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : میکروب شناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : پارازیتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : ....
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : انگل شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : پارازیتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : انگل شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : آقای احد بازمانی
گروه آموزشی : پارازیتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر مرکز
درجه علمی : ....
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : انگل شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : عفونی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عفونی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دکتر آلکا حسنی
گروه آموزشی : میکروب شناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : میکروب و ویروس شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : لیلا رهبرنیا
گروه آموزشی : علوم زیست پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بیوتکنولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیئت علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دکتر عباس شهبازی
گروه آموزشی : پارازیتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : انگل شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : پارازیتولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : کارشناسان مرکز
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کودکان
تلفن :
صفحه اصلی : http://rcid.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :