شنبه 5 خرداد 1397 -
جستجو :
 آگهی های دستی
 
 یک صدو پنجاه و دومین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
یک صدو پنجاه و دومین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
به مورخه 95/11/14 در دانشکده پزشکی، طبقه سوم، انتهای  سالن پزشکی اجتماعی - مرکز RDCC
در ساعت 8:30 تا 9:30 برگزار شد .