دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
جستجو :
 آگهی های دستی
 
 برنامه استراتژیک مرکز

مقدمه:
وقوع تغبييرات مداوم و غير قابل پيش بيني و تغيير الگوي بيماريهاي عفوني و عوض شدن سبك زندگي انسانها و مسافرتهاي بين اللملي تلقي كره زمين به مثابه دهكده جهاني، نيازهاي جديدي را پيش روي جوامع مختلف قرار داده است و بالطبع نگاه جامع و در عين حال كاربردي برنامه ريزي هاي دقيق و علمي تري را بر اساس همين نيازها طلب مي كند . امروزه با پيچيده تر شدن علم بيماريهاي عفوني و بروز عفونتهايre-emerging ،emerging نظير سل و HIV و استفاده هاي بيوتروريستي از ميكروارگانيسمهاي مختلف و پيدايش مقاومتهاي ميكروبيال و عفونتهادر افراد ايمنوكامپرومايزو سازماندهي و آموزش و حتي تحقيقات مخصوص به خود را طلب مي كند . اين مركز براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه به مبناي الگوي تغييرات بيماريها در زمينه بيماريهاي عفوني و گرمسيري به منظور فعاليت نمودن بعنوان مركز تحقيقات رفرانس شمالغرب كشور در زمينه باليني و ميكروبيولوژيك تشكيل شده است و سعي دارد با آموزش و تحقيق در جنبه هاي مختلف بيماريهاي عفوني و گرمسيري در ارتقاء دانش عمومي و كمك به پيشگيري بيماريها گامهايي را در سلامت مردم منطقه بردارد و نيز مبادرت به تحقيقات بنيادي و كاربردي و HSR براي معضل بيماريهاي عفوني و گرمسيري در عرصه تعهد به كنترل بيماريهاي شايع بنمايد . در راستاي نهادي نمودن فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هاي فوق الذكر وحركت علمي در عرصه پژوهش، مركز تحقيفات بيماريهاي عفوني و گرمسيري برنامه هاي خود را در قالب برنامه استراتژيك 5 ساله تدوين نموده است .


رسالت (Mission) :
مشاركت در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و بالا بردن موقعيت علمي دانشگاه در منطقه از طريق ايجاد بستر فضاهاي پژوهشي براي هماهنگي تحقيقات باليني و علوم پايه و تشويق كارها ي تيمي و ارتباط فعال با ساير مراكز تحقيقاتي و سازمانهاي متولي بهداشت و سلامت جامعه در كشورو ساير مراكز بين الملل

دورنما(Vision) :
ما بر آنيم با ارتقاء آموزش پژوهش در زمينه بيماريهاي عفوني و گرمسيري همواره به عنوان يك مركز تحقيقاتي معتبر در منطقه در خدمت سلامت جامعه باشيم و نقش كليدي را در كنترل اپيدميها و برنامه ريزيهاي بهداشتي در سطح كشور بازي نمائيم .


اولوليتهاي تحقيقاتي مركز :
1. بيماريهاي بومي منطقه اي نظير تيفوئيد ، هپاتيت ها ...
2. بيماريهاي زونوز نظير بروسلوزيس و كيست هيداتيك و.....
3. عفونتهاي re-emerging ، emerging نظير سل و HIV
4. مقاومتهاي ميكروبي
5. عفونتهاي بيمارستاني
6. تجويز منطقي آنتي بيوتيكها


اهداف كلان (Goals):
G1 – پژوهش بر مبناي فعاليتهاي باليني و اقدام به انجام تحقيقات كاربردي پايه اي در جهت حل نيازهاي پژوهشي _ بهداشتي و درماني و مشكلات در سطح منطقه و كشور در زمينه بيماريهاي عفوني و گرمسيري .
G2 – مشاركت فعال در امر آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و تخصيص كارآمد در زمينه هاي فوق و هدايت پاياننامه هاي رزيدنتي و PHD و دكتراي عمومي در راستاي اولويتهاي تحقيقاتي مركز
G3 – هدفمند نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي
G4 – ايجاد ارتباط علمي و تحقيقاتي با مراجع علمي پژوهشي داخل كشور بين المللي
G5- جذب گرانتهاي پژوهشي خارج از دانشگاه و بين المللي
G6 – فراگير نمودن پژوهش براي مشاركت تمامي كاركنان درگير نظام سلامت مردم

اهداف اختصاصي (Objective) :
G1O1 - تصويب و اجراي 40 طرح پژوهشي تا سال 87
G1O2 – تصويب و اجراي 30 طرح ميكروبيولوژيك ، سرولوژيك و بيولوژي مولكولي تا سال 87
G1O3 – تصويب و اجراي 10 طرح پژوهشي در زمينه HSR تا سال 87
G2O1 - تصويب و اجراي 15 پايان نامه تحقيقاتي رزيدنتي تا سال87
G2O2 – تصويب و اجراي 16 پيايان نامه تحقيقاتي دكتراي عمومي تا سال 87
G2O3 – آموزش عملي ميكروبشناسي باليني و 5 كارگاه تا سال 87
G2O4 – تشكيل 5 كارگاه آموزشي تا سال 87
G2O5 – تشكيل 3 كازگاه آموزشي تشخيص بيماريها ، آنتي بيوتيكها ، ايدز ...
G2O6 – مشاركت در امر باز آموزي بيماريهاي عفوني به تعداد 10
G2O7 – برگزاري دوره هاي باز آموزي در زمينه بيماريهاي عفوني 15
G3O1 – تدوين اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات تا اول تير ماه 84 و اعمال سياستهاي حمايتي از اول مهر ماه
G3O2 – تشكيل زير كميته هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف بيماريهاي عفوني و گرمسيري تا آخر سال 84
G3O3 – مستند سازي فرآيندهاي پژوهشي تا آخر سال 84 و ارتقاء مستمر تا پايان برنامه
G4O1 – برگزاري 4 سمينار تا سال 1387
G4O2 – توسعه ارتباطات پژوهشي با مراكز تحقيقاتي ديگر
G4O3 – اجراي پروژه هاي مشترك با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور به تعداد 10 پروژه
G4O4- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان به تعداد 20 عدد
G5O1 - جذب حداقل 5 گرانت بين المللي در طول برنامه
G5O2 - اجراي حداقل 5 طرح پژوهشي استاني و كشوري در طول برنامه
G6O1 - مكانيزه نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي مركز تا آخر سال 84
G6O2 - حمايت از پروژه هاي مشترك دانشجويان هر سال يك عدد در طول برنامه
G6O3 - تصويب و اجراي پروژه هايي در ارتباط با HSR هر سال يك عدد در طول برنامه
G6O4 - ايجاد Website مركز تا پايان سال 84 و توسعه و تكميل آن تا آخر سال 85