شنبه 5 خرداد 1397 -
جستجو :
 آگهی های دستی
 
 یکصدو چهل و هشتمین جلسه شورای پژوهشی 95/8/20
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری


یکصدو چهل و هشتمین جلسه مرکز تحقیقات بیمار یهای عفونی و گرمسیری
به مورخه 1395/08/20 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، طبقه دوم ، رو به روی مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، اتاق جلسه در ساعت 8:15الی 9:15 برگزار  شد .

 با تشکر : مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری