پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
جستجو :
 آگهی های دستی
 
  برچسب شده با دکترنقیلی ریاست پژوهشکده
مطالب/ انتخاب جناب آقای دکتر بهروز نقیلی رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری به عنوان رئیس پژوهشکده علوم بالینی                            
      انتخاب جناب آقای دکتر بهروز نقیلی رئیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری به عنوان رئیس پژوهشکده علوم بالینی
يکشنبه 1 مرداد 1396