واحد سازمانی
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:رهبرنیا
سمت سازمانی :هیئت علمی شماره تماس :04135405674
دکتری بیوتکنولوژی پزشکی