واحد سازمانی
نام کارمند :سمانه نام خانوادگی:شیری
سمت سازمانی :کارشناسان مرکز شماره تماس :04135428595
کارشناس علوم آزمایشگاهی