واحد سازمانی
نام کارمند :ثنا نام خانوادگی:تقوی
سمت سازمانی :کارشناسان مرکز شماره تماس :04135428595
کارشناس علوم آزمایشگاهی