واحد سازمانی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:بازمانی
سمت سازمانی :مدیر مرکز شماره تماس :04135428595
کارشناس ارشد پارازیتولوژی