واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر بهروز نام خانوادگی:نقیلی
سمت سازمانی :رئیس مرکز شماره تماس :04135428595
دکترای تخصصی عفونی