شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
جستجو :
 یک صدو پنجاه و ششمین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
یک صدو پنجاه و ششمین جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
به مورخه 96/01/31 در دانشکده پزشکی، طبقه سوم، انتهای  سالن پزشکی اجتماعی - مرکز RDCC
در ساعت 8:30 تا 9:30 برگزار شد .