سه شنبه 2 آبان 1396 - 03 صفر 1439
جستجو :
 یکصدو چهل و هشتمین جلسه شورای پژوهشی 95/8/20
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری


یکصدو چهل و هشتمین جلسه مرکز تحقیقات بیمار یهای عفونی و گرمسیری
به مورخه 1395/08/20 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، طبقه دوم ، رو به روی مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، اتاق جلسه در ساعت 8:15الی 9:15 برگزار  شد .

 با تشکر : مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری